معني رجال السبعة - لغت نامه دهخدا


معنی رجال السبعة لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجال+السبعة

رجال السبعة. [ رِ لُس ْ س َ ع َ ] (اِخ ) مولف شدالازار گوید: من از نامها و نسبها و خبرهای انان اگاهی ندارم جز اینکه روایت شده است :
معنی رجال لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجال-1

رجال . [ رِ ] (ع اِ) ج ِ رَجُل . (ترجمان جرجانی ترتیب عادل ص 51) (ناظم الاطبا) (اقرب الموارد)
معنی رجال لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجال

رجال . [ رَ ] (اِ) عنکبوت و مگس گیر، از فرهنگ دساتیر نقل شده ، و در برهان به زای معجمه اورده همانا سهو کرده . (انجمن ارا) (انندراج )
معنی سبعة لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/سبعة

لغت نامه دهخدا. سبعة. [ س َ ع َ / س َ ب َ ع َ ] (ع عدد، ص ، اِ) هفت . (ترجمان ترتیب عادل بن علی ص 56). عدد بین شش و هشت ...


(از اقرب الموارد):سبعة رجال ؛ هفت مرد. (منتهی الارب ) ...معنی رجال السبعة - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجال-السبعة

لغت نامه دهخدا : رجال السبعة. معنی : رجال السبعة. [ رِ لُس ْ س َ ع َ ] (اِخ ) مولف شدالازار گوید: من از نامها و نسبها و خبرهای انان اگاهی ندارم جز اینکه روایت شده است : مردی ...معنی رجال الغیب - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجال-الغیب

لغت نامه دهخدا : رجال الغیب. معنی : رجال الغیب . [ رِ لُل ْ غ َ ] (اِخ ) یا نجبا. هفت تن اند که ایشان را رجال ...


رجال السبعة. : رجال السبعة. [ رِ لُس ْ س َ ع َ ] (اِخ ) ...


رجال . [ رَ ] (اِ) عنکبوت و مگس گیر، از فرهنگ دساتیر نقل شده ، و در برهان به زای معجمه او...


دیگر سایت ها.
معنی اللیالی السبعة - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/لغت-نامه-دهخدا/اللیالی-السب...
لغت نامه دهخدا : اللیالی السبعة. معنی : اللیالی السبعة. [ اَل ْ ل َ لِس ْ س َ ع َ ] (اِخ ) هفت شبی که باد برقوم عاد وزید و انان را هلاک کرد : سخرها علیهم سبع لیال ...


رجال السبعة.
- لغت نامه دهخدا - معنی سبعة
dictionaryWord/Dehkhoda/سبعة/

(از اقرب الموارد):سبعة رجال ؛ هفت مرد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا). - اقالیم سبعه ؛ هفت کشور. (مولف ). - حکمای سبعه ؛ از ان جمله اند: بیاس ، پیتاکوس ، کله اوبول ، میزون ...معنی رجال الاحادیث - لغت نامه دهخدا
...


معنی_رجال...


لغت_نامه...


-
معنی رجال الاحادیث - لغت نامه دهخدا ...


معنی رجال السبعة - لغت نامه دهخدا - · معنی رجال الغیب - لغت نامه دهخدا - · معنی رجالات - لغت نامه دهخدا ...رجاله پارسی ویکی - لغت نامه
-351d071338b04f5fba...
(یادداشت مرحوم دهخدا) : و حرب افتاد میان واژه نامه ی پارسی ویکی. ...


و کارزار افتاد میان سپاه و رجال و عام و سواران تا بسیاری رجاله کشته شدند و برای ...


رجال · رجال احادیث · رجال الاحادیث · رجال السبعة · رجال الغیب · رجال الغیب · رجال غیب ...


واژه, معنی. رجاله گری, رجاله گری . [ رَج ْ جا ل َ / ل ِگ َ ] (حامص مرکب ) رجوع به رجاله بازی و رجاله شود.
xxxxx معنی رجال السبعة - لغت نامه دهخدا

معنی غیرت مند

کشور اسیایی
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

× بستن تبلـیـغ