معني رجحان - لغت نامه دهخدا


معنی رجحان فرهنگ فارسی معین -
رجحان

رجحان. فرهنگ فارسی معین. (رُ) [ ع . ] (اِمص .) برتری ، فزونی . جستجوی این واژه در لغت نامه های دیگر نگارش معنی دیگر برای این واژه ...معنی رجحان داشتن لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجحان+داشتن

رجحان داشتن . [ رُ ت َ ] (مص مرکب ) چربیدن . (یادداشت مرحوم دهخدا). ترجیح داشتن . برتری داشتن . مزیت داشتن . فزون امدن . افزون امدن.
معنی رجحان لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/رجحان

رجحان . [ رُ ] (ع مص ) چربیدن ترازو و مایل گردیدن ان . (ناظم الاطبا) (انندراج ) (از غیاث اللغات ) (از منتخب اللغات ). چربیدن ترازو.
- دیکشنری انلاین - معنی رجحان به فارسی
dictionaryWord/FaToFa/رجحان/

- دیکشنری انلاین - معنی رجحان به فارسی. ...


انلاین، دیکشنری گوگل، دیکشنری متن، دیکشنری تخصصی، مترجم گوگل، لغت نامه دهخدا، فرهنگ معین، فارسی، ...- لغت نامه دهخدا - معنی رجحان داشتن
dictionaryWord/Dehkhoda/رجحان-داشتن/

رجحان داشتن . [ رُ ت َ ] (مص مرکب ) چربیدن . (یادداشت مرحوم دهخدا). ترجیح داشتن . برتری داشتن . مزیت داشتن . فزون امدن . افزون امدن . تفوق داشتن . فضیلت داشتن : قول ...معنی رجحان - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجحان

لغت نامه دهخدا : رجحان. معنی : رجحان . [ رُ ] (ع مص ) چربیدن ترازو و مایل گردیدن ان . ...


(انندراج ) (غیاث اللغات ) (ناظم الاطبا) : و مزیت و برتری و رجحان این پادشاه دیندار.
معنی رجحان داشتن - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجحان-داشتن

لغت نامه دهخدا : رجحان داشتن. معنی : رجحان داشتن . [ رُ ت َ ] (مص مرکب ) چربیدن . (یادداشت مرحوم دهخدا). ترجیح داشتن . برتری داشتن . مزیت داشتن . فزون امدن . افزون امدن .
معنی رجحان دادن - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/رجحان-دادن

لغت نامه دهخدا : رجحان دادن. معنی : رجحان دادن . [ رُ دَ ] (مص مرکب ) برتری دادن . فضیلت نهادن . برتر شمردن . مزیت دادن . تفوق دادن . ترجیح دادن . افزون شمردن . افزونی دادن .<.
معنی متعارض - لغت نامه دهخدا ویکی پدیا ایرانمعنی...


لغت_نامه_دهخدا...
لغت نامه دهخدا ...


در اصطلاح اصول فقه ، رجحان دادن یکی از چنددلیل متعارض بر بقیه بموجب مرجحاتی که در اخبار و روایات ذکر شده ...


واژه, معنی. ترجیح دادن, ترجیح دادن .
معنی رجحان - لغت نامه دهخدا
...


معنی_رجحان_-_لغت_...


-
معنی رجحان - لغت نامه دهخدا. X. X. . فک نمیکردم ...


کد این اهنگ رومیشه بفرستین? - · مهمترین گروه تحت حمایت ...xxxxx معنی رجحان - لغت نامه دهخدا

رجحان در جدول

رجحان یعنی چه

از اساتید اواز ایران

رجحان در حل جدول

مترادف تفتیش

سرزمین پل های تاریخی ایران

سرزمین پلهای تاریخی ایران

پرنده چوب زدن
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

× بستن تبلـیـغ